Month: August 2007

Projektni tim

“Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji” u saradnji sa Fakultetom Veterinarske medicine  iz Beograda sprovela je prvi kurs za obuku tehničara pomenutog profila kao deo aktivnosti zajedničkog Projekta koji finansira Evropska unija, 08. i 09. Juna 2011. godine u Beogradu.

Tim projekta “Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji”, u saradnji sa Fakultetom veterinarske medicine iz Beograda, održao je prvi kurs za tehničare za veterinarski otpad (TVO), kao deo redovnih aktivnosti u okviru tekućeg projekta za tretman medicinskog otpada u Srbiji, koji finansira Evropska unija.
Obuka je zasnovana na kursu za tehnicare za medicinski otpad (TMO), ciji se program pokazao kao veoma uspešan, a koji je prilagoden tako da odgovara potrebama veterinarskog sektora i propisima koji regulišu ovu oblast. Cilj ove obuke je da se kod zaposlenih strucnjaka, koji su imenovani za ove poslove, razviju kljucne veštine, za razvoj bezbednih i efikasnih sistema za sakupljanje, skladištenje, tretman i odlaganje otpada koji nastaje prilikom pružanja zdravstvenih usluga u veterinarskoj medicini, a u skladu sa zahtevima zakonskih okvira Republike Srbije i direktivama Evropske unije.
Projekat ovom prilikom želi da se zahvali na pomoći koju je dobio od prodekana Fakulteta veterinarske medicine, prof. dr. Miodraga Lazarevića, kako u toku pripreme programa ove obuke tako i njenog održavanja.

Za više informacija o ovoj i budućim obukama, molimo Vas da nam se obratite.